*

integrated accounting package

An accounting program that includes all the major accounting functions general ledger, accounts payable, accounts receivable, payroll, and inventory.

gói chương trình kế toán tính hợp
Một chương trình kế toán gồm có tất cả các chức năng kế toán chủ yếu: vào sổ cái tổng hợp, trính tài khoản có, tính tài khoản nợ, tính bảng lương, và kiểm kê. Các chương trình tích hợp sẽ cập nhật vào sổ cái các diễn biến kinh doanh của tài khoản có và tài khoản nợ kịp thời.


Published:

PAGE TOP ↑