*

integrated injection logic

A type of bipolar transistor design known for its fast switching speeds.

Logic chuyển tích hợp
Một kiểu thiết kê transistor lưỡng cực nổi tiếng dành cho các tốc độ chuyển nhanh.


Published:

PAGE TOP ↑