*

integrated program

A program that combines two or more software functions, such as word processing and database.

chương trình tích hợp
Một chương trình liên hợp hai hay nhiều chức năng phần mềm, như xử lý từ hoặc quản lý cơ sở dữ liệu chẳng hạn. Những ví dụ về chương trình tích hợp là Microsoft Works for DOS hoặc for Windows và Claris Works for Macintosh.


Published:

PAGE TOP ↑