*

integrated software package

Software that combines several applications in one program, typically database management, word processing, spreadsheet, business graphics and communications. Such programs(Microsoft Works, AppleWorks, etc.) provide a common user interface for their applications plus the ability to cut and paste data from one to the other.

Khối phần mềm tích hựp
Một phần mềm vốn kết hợp nhiều trình ứng dụng thành một chương trình, bao gồm các trình quản lý cơ sở dữ liệu, trình xử lý văn bản, trình xử lý trang bản tính , các trình đồ họa và giao tiếp kinh doanh. Những chương trình như thế(Microsoft Works, AppleWork, v.v..) cung cấp một giao diện người dùng chung cho các chương trình này cộng thêm với cắt và dán dữ liệu từ chương trình này sang chương trình khác.


Published:

PAGE TOP ↑