*

integrated

A collection of distinct elements or components that have been built into one unit.

integrated
Tích hợp một tập hợp các phần tử phân biệt hoặc các thành phần phân biệt vốn được cấu tạo thành một đơn vị.


Published:

PAGE TOP ↑