*

integrator

In electronics, a device that combines an input with a variable, such as time, and provides an analog output; for example, a watt hour meter.

Bộ lấy tích phân
Trong điện tử, một thiết bị nhằm kết hợp một kết quả nhập nhằm kết hợp vơi dữ liệu nhập với một biến chẳng hạn như thời gian, rồi cung cấp một kết quả xuất tương tự ví dụ một đồng hồ đo watt giờ.


Published:

PAGE TOP ↑