*

integrity

See data integrity.

Tính toàn vẹn tính nguyên
Xem tính toàn vẹn của dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑