*

Intel 80287/Intel 80387

Numeric coprocessors designed to work(respectively) with the Intel 80286 and 80386. See numeric coprocessor and Weitek coprocessor.

Intel 80287/Intel 80387
Các bộ đồng xử lý số được thiết kế để làm việc với 80286, 80386, và 80486. Xem numeric coprocessor và Weitek coprocessors.


Published:

PAGE TOP ↑