*

Intel 80386DX

A microprocessor introduced in 1986 with a 32 bit data bus structure and the capability to address up to four gigabytes of main memory directly. The Intel 80386 represented a revolutionary advance over the chip introduce a full 32 bit data bus structure to IBM PC compatible computing, the 80386 also brought technical advances such as a much improved memory architecture. Because this full 32 bit chip requires 32 bit microprocessor support chips, computers using the 80386 are more expensive than their 16 bit predecessors. The 80386 includes a mode that enables the operating system to divide memory into separate blocks of 640K so that DOS applications can run concurrently. You can, for example, run Lotus 123 and WordPerfect at the same time. To use this mode, however, requires special software such as DESQview/386 or Windows 386. See Windows.

Intel 80386DX
Một loạt vi xử lý được giới thiệu vào năm 1986 với cấu trúc buýt dữ liệu 32 bit và có khả năng địa chỉ hóa trực tiếp đến 4 gigabyte bộ nhớ chính. Intel 80386 đại diện cho bước tiến có tính mạng so với các tiền thân của nó. Chip này không những đã đưa cấu trúc buýt dữ liệu 32 bit đầu đủ vào quá trình điện toán tương thích IBM PC, mà còn đưa vào những tiến bộ kỹ thuật khác như cấu trúc bộ nhớ được hoàn thiện hơn chẳng hạn. Chip Intel 80386 có một chế độ cho phép hệ điều hành có thể chia bộ nhớ thành các khối 640 K riêng biệt, nên nhiều chương trình ứng dụng DOS có thể chạy đồng thời. Chẳng hạn, bạn có thể chaiy Lotus 123 và WorldPerfect cùng một lúc. Tuy nhiên, để sử dụng chế độ này phải có một phần mềm đặc biệt như Quarterdeck Office System DESQview hoặc Microsoft Windows. Xem Windows.


Published:

PAGE TOP ↑