*

Intel 8088

A microprocessor introduced in 1978 with an 8 bit external data bus and an internal 16 bit data bus structure and used in the original IBM Personal Computer(now obsolete). Although the Intel 8088 can process 16 bits at a time internally, the 8088 communicates with the rest of the computer 8 bits(1 byte) at a time, this design compromise was deliberate. Intel designers wanted to introduce 16 bit microprocessor technology and take advantage of the inexpensive 8 bit peripherals(such as disk drives) 8 bit microprocessor support chips. Capable of addressing up to 1 megabyte of randomaccess memory, the original 8088 operated at 4.77 MHz, a speed now considered too slow for business and professional applications. Later versions of the chip have pushed its clock speed to approximately 10 MHz such chips power IBM PC compatible computers known as Turbo XTs. See Intel 8086.

Intel 8088
Một loại bộ vi xử lý đời năm 1978 có cấu trúc buýt dữ liệu ngoài 8 bit và buýt dữ liệu trong là 16 bit, hoạt động ở 4,77 MHz(nay đã lỗi thời). Intel 8088 có thể lập địa chỉ cho 1M bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, và đã được dùng cho các máy IBM Personal Computer nguyên thủy. Sự dung hòa giữa buýt dữ liệu trong 16 bit và buýt dữ liệu ngoài 8 bit của thiết kế này đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Các nhà thiết kế của Intel muốn giới thiệu công nghệ xử lý 16 bit nhưng ưu điểm của ngoại vi(như các ổ đĩa chẳng hạn) và các chip phụ trợ 8 bit rẻ tiền. Các thế hệ sau của chip này đã đưa tốc độ đồng bộ lên xấp xỉ 10 MHz, chúng đã tăng sức mạch cho các máy tính có tên gọi là Turbo XT. Xem Intel 8086.


Published:

PAGE TOP ↑