*

Intel(Intel Corporation, Santa Clara, CA, www.intel.com)

The predominant manufacturer of the CPU chips for the PC world. It was founded in 1968 by Bob Noyce and Gordon Moore in Mountain View, CA. Although known for its x86 family of chips, over the years, Intel has developed a wide variety of chips and board level products, including the MULTIBUS bus used in industrial applications. Intel started with 12 people and its first year revenues were less than three thousand dollars. In 1996, it had 49,000 employees with revenues of more than 21 billion.

Intel(Công ty Intel Santa Clara, CA, www.intel.com)
Nhà sản xuất nổi tiếng về các chip trong CPU trong thế giới máy tính. Nó được thành lập vào năm 1968 do bởi Bob Noyce và Gordon Moore tại Moutain View, CA. Mặc dầu vốn nổi tiếng với họ các chip x86, trong nhiều năm qua Intel đã phát triển các chip và các sản phẩm cấp board bao gồm MULTIBUS được dùng trong các ứng dụng công nghiệp. Intel đã bắt đầu với 12 người và trong những năm đầu tiên tổng thu nhập dưới 3000 đô la. Nhưng vào năm 1996, thì số công nhân đã lên đến đến 49,000 và tổng thu nhập lên trên 21 tỷ.


Published:

PAGE TOP ↑