*

intelligent controller

A peripheral control unit that uses a builtin microprocessor for controlling its operation.

Controller thông minh
Một bộ phận điều khiển thiết bị ngoại vi vốn sử dụng một bộ vi xử lý có sẵn để điều khiển hoạt động của nó.


Published:

PAGE TOP ↑