*

intelligent database

A database that contains knowledge about the content of its data. A set of validation criteria are stored with each field of data, such as the minimum and maximum values that can be entered or a list of all possible entries.

Cơ sở dữ liệu thông
Một cơ sở dữ liệu có chứ kiến thức về nội dung dữ liệu của nó. Một tập hợp các tiêu chuẩn đúng được lưu trữ cùng với mỗi một trường dữ liệu, chẳng hạn như các giá trị cực tiểu và cực đại vốn thể được đưa vào hoặc một danh sách tất cả các hạng mục có thể có.


Published:

PAGE TOP ↑