*

intelligent form

A data entry application that provides help screens and low levels of AI in aiding the user to enter the correct data.

Dạng thông minh
Một ứng dụng cho việc một ứng dụng của việc nhập dữ liệu nhằm cung cấp màn hình trợ giúp và các mức AI ở cấp thấp hỗ trợ người dùng nhập đúng dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑