*

intelligent modem

A modem that responds to commands and can accept new instructions during online transmission. It was originally developed by Hayes.

Modem thông minh
Một modem thông minh nhằm trả lời cho các lệnh và có thể chấp nhận các lệnh mới trong suốt quá trình tuyền thông tin trực tuyến. Ban đầu nó được phát triển bởi Hayes.


Published:

PAGE TOP ↑