*

intelligent terminal

A terminal with builtin processing capability, but no local disk or tape storage. It may use a generalpurpose CPU or may use a generalpurpose CPU or may use a generalpurpose CPU or may have specialized circuitry as part of a distributed intelligence system. Contrast with dumb terminal.

Đầu cuối thông minh
Một thiết bị đầu cuối với khả năng xử ký được tạo sẵn, nhưng không có đĩa cục bộ hoặc băng lưu trữ. Nó có thể sử dụng một CPU với mục đích chung hoặc có thể có các mạch chuyên biệt như là một phần của hệ thông minh phân bổ. Đối nghịch với dumb terminal.


Published:

PAGE TOP ↑