*

IntelliSense

Features in Microsoft applications that help the user by making decisions automatically. By analyzing activity patterns, the software can derive the next step without the user having to explicitly state it. Automatic typo correction and suggesting shortcuts fall under the IntelliSense umbrella.

Tính năng thông minh
Các tính năng trong các trình ứng dụng Microsoft nhằm giúp cho người dùng đưa ra bước kế tiếp mà không cần người dùng phải công bố lệnh một cách rõ ràng. Mục chỉnh sửa in ấn tự động và đề nghị các bước tắt cùng nằm tron trường hợp của tính năng thông minh.


Published:

PAGE TOP ↑