*

INTELSAT(INTELSAT, Washington, DC, www.intelsat.int)

An international cooperative of more than 135 member nations. It is the world’s largest supplier of commercial satellite services with more than 20 satellites in or bit. It was created in 1964 with 11 countries participating. COMSAT is the U.S. signatory of INTELSAT.

INTELSAT(INTELSAT, Washington, DC, www.intelsat.int)
Một công ty quốc tế có trên 135 nước thành viên. Đây là nhà cung cấp các dịch vụ về tin thương mại lớn nhất thế giới với trên 20 vệ tinh trong quĩ đạo. Nó được thành lập vào năm 1964 ban đầu chi có 11 nước tham gia. COMSAT là bên liên kết U.S của INTELSAT.


Published:

PAGE TOP ↑