*

inter

To cross over boundaries; for example, internetwork means from one network to another. Contrast with intra.

inter
Ngang qua các biên; ví dụ internetwork có nghĩa rằng từ mạng này đến mạng khác, liên mạng. Ngược với intra.


Published:

PAGE TOP ↑