*

interactive factor

The ratio of physical disk sectors on a hard disk that are skipped for every sector actually used for write operations. If the interleave factor is 61, the disk writes to a sector, skips six sectors, writes to a sector,skips six sectors, and so on. The interleave factor is set by the hard disk manufacturer, but the factor can be changed by system software capable of performing a lowlevel format. An interleave factor greater than 11 slows down the transfer tate so that the computer can keep up with the disk drive. Synonymous with sector interleave.

hệ số xen lẫn
Tỷ số các sector trên một đĩa cứng bị bỏ qua so với tất cả các sector thực tế được sử dụng cho các thao tác ghi vào. Nếu hệ số xen lẫn là 6:1 thì ổ ghi vào một sector, bỏ qua sáu sector, rồi ghi tiếp một sector và bỏ qua sáu sector, cứ tiếp tục như vậy cho đến hết. Máy tính sẽ quyết định những gì nó cần có tiếp theo và gửi yêu cầu đó cho ổ đĩa cứng trong quá trình ổ đĩa đang bỏ qua các sector. Các máy tính từ 80386 SX trở lên hoạt động nhanh hơn so với các đĩa cứng, cho nên hệ số xen lẫn tiêu chuẩn hiện nay là 1:1. Hệ số xen lẫn này do nhà máy sản xuất cài đặt sẵn, nhưng có thể thay đổi nó bằng phần mềm hệ thống có khả năng định khuôn dạng mức thấp. Đồng nghĩa với sector interleave.


Published:

PAGE TOP ↑