*

interactive fiction

An adventure game that has been created or modified for the vironments and endings, all of which are determined by choices the player makes at various times.

Sự hư cấu tương tác
Một trò chơi thám hiểm được tạo hoặc được điều khiển trên máy tính. Trò chơi này có nhiều mẫu chuyện, môi trường và đoạn kết tất cả đều được xác định bởi những mục chọn lựa mà người chơi đưa ra tại những thời điểm khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑