*

interactive processing

A method of using the computer in which the computer’s processing operations are monitored directly on a video display so that the user can catch and correct errors before the processing operation is completed. Interactive processing is so characteristic of personal computing that it’s easy to forget the old days, when batch processing was the only way you could use the computer. Certain features of today’s programs, however, hearken back to the early days. Word processing programs, for example, sometimes require you to embed formatting commands into the text, rather than showing you their effects directly onscreen. See batch processing.

xử lý tương tác
Một phương pháp xử lý máy tính cho hiển thị các hoạt động của máy trên màn hình, nên người dùng có thể bắt giữ và hiệu chỉnh các sai lỗi trước khi thao tác xử lý được hoàn thành. Tính năng của các chương trình mới hiện nay dễ làm cho chúng ta quên đi một giai đoạn dài, khi theo “bó”, người sử dụng không thể nhìn thấy được. Ví dụ, các chương trình xử lý từ đôi khi yêu cầu bạn phải nhúng các lệnh định khuôn thức vào trong văn bản, không cho bạn thấy các hiệu quả của chúng trên màn hình. Xem batch processing.


Published:

PAGE TOP ↑