*

interactive session

Backandforth dialogue between user and computer. Contrast with batch session.

Mục tương tác
Hội thoại qua lại giữa người dùng và máy tính ngược với mục lô.


Published:

PAGE TOP ↑