*

interactive TV

Twoway communications between the TV viewer and service providers. Although experiments took place throughout the 1980s, interactive TV never took off. With the Internet’s momentum and the vast amounts of information and interaction available on it, Internet TV may succeed where interactive TV did not. See Internet TV and digital convergence.

TV tương tác
Các phương tiện truyền thông hai chiều giữa người xem ti vi và bộ phận cung cấp dịch vụ. Mặc dầu đã có kinh nghiệm hoạt động trong suốt thập niên 1980, truyền hình tương tác vẫn không bao giờ bị nhái lại. Với chỉ nguyên với Internet và một lượng thông tin khổng lồ cũng như tính năng tương tác sẵn có trên đó, Internet TV có thể thành công trong khi truyền hình tương tác thì lại không. Xem phần truyền hình Internetđiểm hội tụ kỹ thuật số.


Published:

PAGE TOP ↑