*

interactive video

The use of CDROM and videodisc controlled by computer for an interactive education or entertainment program. See CDROM and videodisc.

Video tương tác
Việc sử dụng CDROM và videodisc được điều khiển bởi một máy tính dành cho mục đích giáo dục hoặc chương trình giải trí. Hãy xem phần CDROMvideodisc.


Published:

PAGE TOP ↑