*

interactive

Backandforth dialog between the user and a computer.

Tương tác
Cuộc hội thoại qua lại giữa người dùng và một máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑