*

InterBase

A relational DBMS from Borland that runs on UNIX workstations and VAXes, designed to handle online complex processing (OLCP). It can be a peerto peer or client/server system and uses SQL plus its own data manipulation language.

InterBase
Một DBMS quan hệ từ Borland vốn chạy trên các trạm UNIX và VAXes, được thiết kế để xử lý các quy trình phức tạo trực tuyến (OLCP). Nó có thể là một hệ peertopeer hoặc client/server và sử dụng SQL cộng với ngôn ngữ xử lý dữ liệu của riêng nó.


Published:

PAGE TOP ↑