*

interface adapter

In communications, a device that connects the computer or terminal to a network.

Thiết bị điều hợp giao diện
Trong truyền thông, đây là một thiết bị để nối kết máy tính hoặc đầu cuối vào một mạng.


Published:

PAGE TOP ↑