*

interface

The connection and interaction between hardware, software and the user. Interfacing is a major part of what engineers, programmers and consultants do. Users “talk to” the software. The software “talks to” the hardware and other software. Hardware “talk to” other hardware. All this is interfacing. It has to be designed, and with each incarnation, a new specification is born that may become yet one more de facto or regulated standard.

Giao diện
Việc nối kết và tương tác giữa phần cứng, phần mềm và người dùng. Giao diện là một phần chính mà các kỹ sư các nhà lập trình và những nhà tư vấn phải làm việc. Người dùng “nói chuyện” với phần mềm. Phần mềm “nói chuyện” với phần cứng và các phần mềm khác. Phần cứng lại nói chuyện với phần cứng khác. Tất cả điều này được gọi là giao diện. Nó phải được thiết kế phải được phát triển để thử nghiệm rồi đượ thiết kế lại và với mỗi một lần hình thành, thì một đặc trưng mới lại được khai sinh.


Published:

PAGE TOP ↑