*

interframe coding

In video compression, coding only the differences between frames. See intraframe coding.

Mã interframe
Trong việc truyền tín hiệu nén video. mã cho biết sự khác biệt giưa các frame. xem phần intraframe coding.


Published:

PAGE TOP ↑