*

interlaced

Illuminating a CRT by displaying odd lines and then enen lines (every other line first; then filling in the gaps). TV signals are interlaced and generate 60 half frames (30 full frames) per second. Earlier computer displays used to be interlaced at the higest resolution, but today are non interlaced.

Xen kẽ
minh họa một CRT bằng cách hiển thị các hàng lẻ rồi các hàng chẳng (trước tiên là mỗi một hàng đánh số khác nhau sau đó lấp đầy các khe). Các tín hiệu TV được xếp xen kẽ và tạo ra 60 nữa khung (frame) (30 khung đầy đủ) trên một giây. Các màn hình máy tính đầu tiên thì được dùng theo chế độ xen kẽ ở độ phân giải cao nhất, ngày nay thì không còn dùng chế độ xen kẽ nữa.


Published:

PAGE TOP ↑