*

Interleaf

Desktop publishing software for DOS, Windows 95, NT and a variety of UNIXbased computers from Interleaf, Inc., Waltham, MA. Intrleaf is a full featured program that supports a large number of document and image types. It is used for creating compound documents as well as extremely long documents containing hundreds of thousands of pages.

Interleaf
Một phần mềm chế bản dành cho DOS, Windows 95, Window NT và một loạt các máy tính trên nền UNIX khác từ Interleaf, Inc, Waltham, MA. Interleaf là một chương trình có đầy đủ tính năng để hỗ trợ cho một số lớn các kiểu tài liệu và hình ảnh. Nó được dùng để tạo các tài liệu kép cũng như các tài liệu thật dài chứa hàng trăm ngàn trang.


Published:

PAGE TOP ↑