*

interlock

A device that prohi bits an action from taking place.

interlock(Bộ khóa nội)
Một thiết bị để ngăn cấm một hành động không cho phép thực hiện tại chỗ.


Published:

PAGE TOP ↑