*

intermediate node routing

Routing a message to nonadjacent nodes; for example, if three computers are connected in series A.

Đường dẫn nút trung gian
Một đường dẫn, một thông tin đến các nút không nằm kề nhau; ví dụ nếu có ba máy tính được nối theo kiểu nối tiếp ABC, thì dữ liệu được truyền từ A đến C phải được tạo tuyến thông qua B.


Published:

PAGE TOP ↑