*

intermittent error

An error that occurs sporadically, not consistently. It is the most difficult type of problem to diagnose and repair.

Lỗi gián đoạn
Một lỗi xảy ra không thường xuyên, không nhất quán. Đây là kiểu lỗi khó chẩn đoán và khó sửa chữa nhất.


Published:

PAGE TOP ↑