*

internal bus

A data pathway between closelyconnected components, such as between the CPU and memory. See local bus.

Bus nội
Một đường dẫn dữ liệu giữa các thành phần được nối kết chặc chẻ, chẳng hạn như giữa CPU và bộ nhớ. Hãy xem local bus.


Published:

PAGE TOP ↑