*

internal font

A set of characters for a particular typeface that is built into a printer. Contrast with font cartridge and soft font.

Font nội
Một tập hợp các ký tự có một kiểu chữ riêng biệt được cài sẵn vào một máy in. Trái với font cartridgesoft font.


Published:

PAGE TOP ↑