*

internal hard disk

A hard disk designed to fit within a computer’s case and use the computer’s power supply.

ổ đĩa cứng trong
Loại ổ cứng được thiết kế lắp vừa bên trong hộp máy tính và sử dụng luôn nguồn nuôi của máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑