*

internal modem

A medem that plugs into an expansion slot within the computer. Unlike an external modem, an internal modem does not provide a series of display lights that inform the user of the changing modem states. The user must rely entirely on the communications program. Contrast with external modem.

Modem bên trong
Một modem cắm vào một khe mở rộng trong máy tính không giống như một modem ngoại, một modem trong không cung cấp một loạt ánh sáng hiển thị nhằm thông báo cho người dùng biết về các trạng thái thay đổi của modem. Nguời dùng phải hoàn toàn tin cậy vào chương trình truyền thông. Trái với external modem.


Published:

PAGE TOP ↑