*

Internal stack failure

A DOS error message that means DOS has gotten completely confused. Turn off the computer and restart.

Sự cố ngăn xếp bên trong
Một thông báo lỗi DOS cho biết rằng rằng DOS ở trong tình trạng hoàn toàn đảo lộn. Hãy tắt máy và khởi động lại.


Published:

PAGE TOP ↑