*

Internet backbones

A group of communications networks managed by several commercial companies that provide the major highspeed links across the country. ISPs are either connected directly to these backbones or to a larger regional ISP that is connected to one. The back bones themselves are interconnected at various access points known as NAPs.

Các mạng xương sống Internet
Một nhóm mạng truyền thông được quản lý bởi nhiều công ty thương mại cung cấp các liên kết chính tốc độ cao toàn quốc gia. Các ASP được nối kết trực tiếp với những mạng xương sống này hoặc với một ISP khu vực lớn hơn được nối kết với một ISP. Các mạng xương sống được liên kết lại với nhau tại các điểm truy cập khác nhau được gọi là các NAP.


Published:

PAGE TOP ↑