*

Internet domain names

Following are the top level domains (TLDs) that are widely used. The .edu, .mil and .gov domains are traditionally U.S. domains. .com commercial .net gateway or host .org nonprofit organization .edu educational and research .gov government .mil military agency .int international intergovernmental The .int domain name is not widely used. Outside of the U.S., the top level domains are typically the country code; for example, ca for Cannda, uk for United Kingdom, fr for France and de for Germany . See IAHC.

Các tên miền Internet
Sau đây là các miền cấp cao nhất (TLD) được sử dụng rộng rãi. Các miền .edu, .mil và .gov là các miền của Hoa Kỳ. Tên miền .int không được sử dụng rộng rãi. Bên ngoài nước Mĩ, các miền cấp cao nhất thường là mã quốc gia; ví dụ, ca thay thế cho Canada, uk thay thế cho United Kingdom, fr thay thế cho France và de thay thế cho Germany. Xem IAHC.


Published:

PAGE TOP ↑