*

Internet fax

Using the Internet to send faxes. Fax servers accept an incoming fax message and route it to a fax sever in the same locality as the destination fax machine. The fax server then makes a local telephone call to send the fax.

Internet fax
Sử dụng Internet để gởi fax. Các server chấp nhận thông báo fax đến và truyền nó đến một fax server cùng tại một vị trí với máy fax đích. Sau đó fax server thực hiện một cuộc gọi điện thoại cục bộ để gởi fax.


Published:

PAGE TOP ↑