*

Internet gateway

A computer system that converts messages back and forth between TCP/IP and other protocols. Internet gateways connect the Internet to all the other communications networks in the world.

Cổng nối Internet
Một hệ thống máy tính chuyển đổi các thông báo qua lại giữa giao thức TCP/IP và các giao thức khác. Các cổng nối Internet nối kết Internet với tất cả mạng truyền thông khác trên thế giới.


Published:

PAGE TOP ↑