*

Internet II

A nextgeneration Internet proposed by the Clinton administration. To be used by the U.S. government and more than 100 universities, it is designed exclusively for education and scientific research. In other words, what the Internet used to be. It is expected to use IPv6, the next generation IP protocol, the vBNS highspeed backbone as well as “gigapops” switching points that support giga bit persecond speeds.

Internet II
Một Internet kế tiếp được đề xuất bởi chính quyền Clinton. Để được sủ dụng bởi chính phủ Mĩ và hơn 100 trường đại học, nó được thiết kế riêng biệt giành cho ngành giáo dục và nghiên cứu khoa học. Nói cách khác, nó trở lại mục đích ban đầu Internet. Trong tương lai người ta hy vọng sẽ sử dụng IPv6, giao thức IP thế hệ kế tiếp, mạng xương sống tốc độ cao vBNS cũng như các điểm chuyể n đổi “gigapops” vốn hỗ trợ các tốc độ giga bit trong mỗi giây.


Published:

PAGE TOP ↑