*

Internet Relay Chat

Computer conferencing on the Internet. There are hundreds IRC channels on numerous subjects that are hosted on IRC servers around the world. After joining a channel, your messages are broadcast to every one listening to that channel. IRC client programs, such as mIRC, provide a graphical interface for all functions, including logging onto popular servers and obtaining a list of active channels. See MUD.

Hội thảo thông qua tiếp vận Internet
Hôi thảo bằng máy tính trên Internet. Có hàng trăm kênh IRC về nhiều chủ đề được điều khiển trên các server IRC khắp thế giới. Sau khi gia nhập vào một kênh, các thông báo của bạn được truyền phát đến mọi người đang nghe kênh đó. Các chương trình client mIRC chẳng hạn như IRC, cung cấp một giao diện đồ họa cho tất cả chức năng, kể cả việc nhập vào các server thông dụng và nhận được một danh sách các kênh hoạt động. Xem MUD.


Published:

PAGE TOP ↑