*

Internet Society(www.isoc.org)

An international membership organization dedicated to extending and enhancing the Internet, founded in 1992. It supports Internet bodies such as the IETF and works with governments, organizations and the general public to promote Internet research, infomation, education and standards, It also helps developing nations design their Internet infrastructure.

Hiệp hội Internet(www.isoc.org)
Một tổ chức thành viên quốc tế chuyên mở rộng và cải tiến Internet, được thành lập vào năm 1992. Nó hỗ trợ các cơ quan Internet chẳng hạn như IETF và làm việc với các chính phủ, tổ chức và công chúng để cải tiến sẽ nghiên cưu, thông tin, giáo dục và các tiêu chuẩn trên Internet. Nó cũng giúp các quốc gia đang phát triển thiết kế cơ sỏ hạ tầng Internet.


Published:

PAGE TOP ↑