*

Internet Talk Radio

Audio coverage of news events digitized into Internet files at the National Press Building in Washington, DC. ITR files are distributed to FTP sites for users with computers that have sound capabilities.

Internet Talk Radio
Những tin tức bằng audio về các sự kiện được số hóa thành các file Internet tại National Press Building ở Washington, DC. Các file ITR được phân phối đến các site FTP dành cho những người dùng có các máy tính có các chức năng âm thanh.


Published:

PAGE TOP ↑