*

Internet telephony

Using the Internet for a voice call. It currently does not provide the quality of the dialup telephone system, because the Internet is designed for data traffic where momentary delays are expected and quite common.

Điện thoại trên Internet
Sử dụng Internet để thực hiện một cuộc gọi điện thoại. Hiện tại nó không cung cấp chất lượng của hệ thống điện thoại quay số, vì Internet được thiết kế để truyền tải dũ liệu trong đó người ta mong muốn có thời gian trễ nhất thời.


Published:

PAGE TOP ↑