*

internetwork

To go between one network and another.

Mạng liên kết
Để di chuyển giữa một mạng này và một mạng khác.


Published:

PAGE TOP ↑